logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Výzkum a vývoj

Akademičtí pracovníci a studenti FEKT se aktivně zabývají základním i aplikovaným výzkumem ve většině oblastí elektrotechnického inženýrství.

Graf

Výzkum a vývoj na FEKT je vedle institucionální podpory z MŠMT financován z tuzemských grantových projektů (Grantová agentura České republiky, Technologická agentura České republiky, granty Ministerstva průmyslu a obchodu, a další) a v minulých letech i z výzkumných záměrů a center. V letech 2011-2013 významnou část prostředků na výzkum a vývoj tvořily dotace z Operačního programu OP VaVpI na vybudování dvou regionálních výzkumných center CVVOZE a SIX, a to především v investičních položkách.

V oblasti mezinárodních projektů jsou pracovníci fakulty zapojeni do řady projektů 7. rámcového programu a v současné době je intenzivní pozornost věnována přípravě projektů do programu Horizont 2020. FEKT zde připravuje jednak své vlastní projekty, jednak nabízí svou účast na projektech partnerů.

Pracovníci FEKT se rovněž zabývají aplikovaným výzkumem pro partnery z průmyslové sféry. Výzkum probíhá jednak na základě hospodářských smluv, jednak v rámci diplomových a disertačních prací (specifický výzkum). Firmy, které mají zájem o spolupráci, nás mohou kontaktovat.

Výzkumná centra fakulty


Kontakt

Proděkan pro tvůrčí činnost

doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
tel.klapka: 6971
email: prodekan-vyzkum@feec.vutbr.cz

Vědecké a zahraniční oddělení   VO [18915]

adresa: Technická 3058/10, 616 00 Brno
provolba: +420 541 14xxxx
Úřední hodiny věděckého a zahraničního oddělení
 
Vedoucí, jmenování profesorů, habilitace, vědeckovýzkumná činnost
  Ing. Lucie Tomešová  N2.67 6329 tomesova@feec.vutbr.cz
 
Zahraniční styky, doktorandi
  Jana Nosková  N2.42 6328 noskova@feec.vutbr.cz
 
Projektová podpora
  Ing. Sára Provazníková  N2.66 6286 provaznikovas@feec.vutbr.cz
 
PR
  Bc. Veronika Vorlová  N2.66 6353 vorlova@feec.vutbr.cz

E-mailem na adrese tomesova@feec.vutbr.cz nebo se mohou spojit přímo s ústavem, o jehož služby mají zájem.

Za organizaci výzkumu a vývoje na FEKT je zodpovědný proděkan pro tvůrčí činnost.


 
Δ  Nahoru