logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Doktorské studijní programy

Cílem doktorského studia je získat dovednosti a schopnosti pro tvůrčí vědeckou a výzkumnou práci. Studenti jsou proto zapojováni do vědeckých a výzkumných projektů řešených na FEKT a jsou motivováni k podávání vlastních vědeckých a výzkumných projektů. Nedílnou součástí těchto aktivit je publikování výsledků své práce. FEKT napomáhá publikačním aktivitám studentů organizováním studentské konference EEICT a podporou časopisů ElektrorevueRadioengineering.

Úspěšným absolventům doktorského studia je udělen titul Ph.D.


Doktorské studium na FEKT probíhá v rámci 4-letého studijního programu.

Program Forma Délka Titul
Biomedicínské technologie a bioinformatika prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Biomedicínské technologie a bioinformatika (příručka oboru)
 
Elektrotechnika a komunikační technologie prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Kybernetika, automatizace a měření (příručka oboru)
  Obor: Biomedicínská elektronika a biokybernetika (příručka oboru)
  Obor: Matematika v elektroinženýrství (příručka oboru)
  Obor: Elektronika a sdělovací technika (příručka oboru)
  Obor: Fyzikální elektronika a nanotechnologie (příručka oboru)
  Obor: Mikroelektronika a technologie (příručka oboru)
  Obor: Teleinformatika (příručka oboru)
  Obor: Teoretická elektrotechnika (příručka oboru)
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (příručka oboru)
 

Pro podporu studia existují zpracované elektronické texty.

Dokumenty

Státní doktorská zkouška

Státní doktorskou zkoušku je nutné složit nejpozději do data zápisu do třetího roku studia (týká se studentů prezenční i kombinované formy).

Organizace státních doktorských zkoušek v akademickém roce 2016/17 [PDF]

Do termínu konání státní doktorské zkoušky musí doktorand úspěšně složit zkoušku z angličtiny. V opačném případě není doktorand ke státní doktorské zkoušce připuštěn.

Obhajoba disertační práce - vytvoření zadání v IS

 • Doktorand sdělí - e-mailem na noskova@feec.vutbr.cz - název disertační práce v češtině, název práce v angličtině a jazyk, kterým je práce napsaná
 • VO vytvoří v IS zadání práce, což umožní doktorandovi prostřednictvím STUDISu vložit práci a teze do IS a vygenerovat další dokumenty (viz níže).

Obhajoba disertační práce

Celá procedura obhajoby je zahájena v okamžiku, kdy vědecké oddělení převezme od doktoranda následující dokumenty:

 • Přihlášku k obhajobě disertační práce podepsanou doktorandem a školitelem (přihlášku generuje IS VUT)
 • Disertační práce (3 ks)
 • Teze disertační práce (15 ks) (pro psaní doporučujeme použít šablonu Nakladatelství VUTIUM, v němž jsou teze po úspěšné obhajobě zveřejněny)
 • Aktuální Individuální Studijní Plán s celkovým bodovým hodnocením (3 krát) (ISP generuje IS VUT, tisková sestava s názvem FEKT: Individuální studijní plán)
 • Bodové hodnocení tvůrčích aktivit doktoranda (3 krát) (výpis generuje IS VUT)
 • Reprinty stěžejních publikací doktoranda (3 krát) (u dosud nezveřejněných publikací je nutné předložit potvrzení o přijetí díla k publikování)
 • Prohlášení o shodě tištěné a elektronické verze disertační práce podepsané doktorandem (3krát) - vkládá se volně do vyvázaných disertačních prací (tiskne se ze STUDISu)

Podmínkou převzetí dokumentů vědeckým oddělením je jejich formální správnost. Pokud vědecké oddělení zjistí v dokumentech nedostatky, musí je doktorand odstranit a předložit k novému převzetí.

Formuláře

 • Pojednání o disertační práci (formát RTFPDF)
 • Výstupní list (formát DOCPDF)

Více informací o doktorském studiu na FEKT je možno získat na adrese kostela@feec.vutbr.cz nebo na jednotlivých ústavech FEKT.


 
Δ  Nahoru