logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Pro firmy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií je nejen špičková vzdělávací instituce, ale má také bohaté zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje. Fakultní ústavy se zaměřují v podstatě na veškerou problematiku týkající se elektřiny, elektrických a elektronických zařízení a souvisejících oblastí.

Abyste s námi co nejsnadněji navázali bližší spolupráci, doporučujeme vám kontaktovat vedení ústavu, do jehož gesce spadá vámi poptávaná problematika.

V případě, že máte zájem o celofakultní spolupráci, případně chcete u nás působit v oblasti PR a marketingu, máte možnost se zapojit do programu perFEKTní Partner. Pro bližší informace prosím kontaktujte doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. - proděkana pro vnější vztahy

Ústav automatizace a měřicí techniky

Vedoucí ústavu: doc. Ing. Václav Jirsík, CSc., E-mail: jirsik@feec.vutbr.cz, Tel.: 541146400

 • Vývoj pokročilých algoritmů řízení technických systémů.
 • Vývoj řídicích algoritmů elektrických pohonů. Řídicí a komunikační technologie pro elektromobily.
 • Modelování a identifikace parametrů technických systémů.
 • Vývoj měřicích a inspekčních systémů počítačového vidění.
 • Návrh specializovaného výpočetního hardware na bázi programovatelných struktur.
 • Sběr, zpracování a analýza dat, návrh a realizace měřicích systémů, vývoj obslužného software.
 • Návrh a vývoj snímačů a měřicích metod.
 • Kalibrace snímačů vibrací, inerciálních snímačů, vibrační a hluková analýza, termodiagnostika, NDT metoda akustické emise, vibrační a teplotní testy elektronických zařízení.
 • Výzkum, vývoj a návrh vestavných průmyslových systémů.
 • Výzkum, vývoj a návrh komunikačních drátových a bezdrátových sítí.
 • Výzkum, vývoj a návrh MESH a senzorových sítí, integrace MEMS senzorů.
 • Výzkum, vývoj a návrh smart-metering a smart-grid systémů.
 • Vývoj průmyslového hardwaru a softwaru.
 • Průmyslové řídicí systémy - PLC, DCS, mikrokontroléry, komunikační sítě.
 • Výzkum a návrh fault-tolerant řešení a systémů pracujících v reálném čase.
 • Vývoj mobilních robotů pro průzkum chemicky a radiačně kontaminovaných oblastí.
 • Vývoj systémů pro tvorbu automatických digitálních map uvnitř budov i ve vnějším prostředí.
 • Vývoj měřicích a zobrazovacích prostředků pro rehabilitaci pacientů pomocí rozšířené reality a biofeedback.
 • Vývoj miniaturnách letových prostředků typu multicopter.

Ústav biomedicínského inženýrství

Vedoucí ústavu: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D., E-mail: provaznik@feec.vutbr.cz, Tel.: 541146666

 • Měření tepelného záření a úniku tepla termokamerou.
 • Záznam extrémně rychlých dějů digitální kamerou Olympus iSpeed 3.
 • Izolace DNA a sekvence.
 • Analýza genomických a proteomických dat.
 • Měření elektrických signálů lidského těla klinickými certifikovanými přístroji (EKG, EEG, EMG, EOG, spirometrie, evokované potenciály).
 • Měření vlastností lidského oka.
 • Měření a rekonstrukce digitálních obrazů ultrazvukovým tomografem.
 • Měření velikosti živých i neživých částic.
 • Měření absorbce a fluorescence.
 • Sledování a videozáznam kultur optickými mikroskopy (badatelský, inverzní fluorescenční, fázový kontrast).
 • Kultivace tkáňových kultur v CO2 prostředí.
 • Měření elektrických vlastností živých buněk metodou patch-clamp.
 • Provádění paralelizovaných výpočtů na gridovém počítači.
 • Rekonstrukce a restaurace digitálních obrazů.
 • Lícování multimodálních obrazových dat.
 • Měření parametrů životního prostředí.
 • Měření složení plynů.

Ústav elektroenergetiky

Vedoucí ústavu: doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., E-mail: toman@feec.vutbr.cz, Tel.: 541146200

 • Poradenství a projekce v oblasti nasazování obnovitelných zdrojů energie.
 • Provozní měření a optimalizace fotovoltaických a solárních systémů.
 • Návrhy technologického řešení tepelných čerpadel a kogeneračních jednotek.
 • Experimentální činnost v oblasti energetických systémů s OZE (hybridní systémy, akumulace, řídící systémy, optimalizace.
 • Využití odpadního tepla z technologických procesů - případové studie (ČOV, MVE, energetické systémy).
 • Technická pomoc při projektování elektrických sítí všech napětí.
 • Technická pomoc při projektování elektrických rozvodů.
 • Modelování přechodných jevů v elektrických sítích, výpočty sítí.
 • Testování přístrojových transformátorů proudu (do 2 kA).
 • Testování přístrojových transformátorů napětí.
 • Měření rezistance (uzemnění, kabelů a vinutí).
 • Výpočty nastavení, primární a sekundární testování elektrických ochran.
 • Experimentální činnost v sítích vn (poruchy, měření, analýzy).
 • Testování odolnosti zařízení na nízkofrekvenční rušení po vedení a návrhy opatření (harmonické, meziharmonické, impulsní/oscilační/ periodické pulsní NF rušení, nesymetrie, napěťové události -poklesy/výpadky/zvýšení napětí, změny frekvence, kolísání a rychlé změny napětí).
 • Měření emise zařízení v nízkofrekvenční oblasti po vedení (NF - harmonické, meziharmonické, impulsní/oscilační/ periodické pulsní NF rušení, kolísání a rychlé změny napětí, VF - vysokofrekvenční rušení šířené po vedení do 30 MHz).
 • Poradenství v oblasti nízkofrekvenční EMC, koordinace a zajištění EMC.
 • Vývoj a testování měřících přístrojů se zaměřením na kvalitu napětí s využitím LabVIEW.
 • Měření kvality elektrické energie, kvality napětí, analýza sítí
 • Návrhy technických řešení v problémových místech.
 • Simulace elektrických sítí a zařízení na statických a dynamických modelech s využitím Matlab Simulink a PSCAD.
 • Posuzování připojitelnosti obnovitelných (rozptýlených) zdrojů.
 • Světelně-technické výpočty, technická pomoc při projektování osvětlovacích soustav.
 • Kontrolní měření úrovně osvětlení.
 • Měření jasů, oslnění.
 • Spektroradiometrie světelných zdrojů, fotometrie svítidel.
 • Testování provozních charakteristik měničů pro halogenové žárovky, předřadníků pro výbojky a driverů LED zdrojů.
 • Testování elektrické pevnosti izolace výdržným střídavým napětím do 300 kV a max. proudu 1 A.
 • Testování elektrické pevnosti izolace výdržným stejnosměrným napětím do 140 kV a max. proudu 11 mA.
 • Testování elektrické pevnosti izolace atmosférickým impulsním napětím 1,2/50 µs plné i useknuté vlny do 935 kV.
 • Testování elektrické pevnosti izolace spínacím impulsním napětím 250/2500 µs plné i useknuté vlny do 750 kV.
 • Diagnostika částečných výbojů s testovacím napětím do 300 kV a úrovní rušení max. 4 pC.
 • Měření residuálního napětí svodičů přepětí proudovými impulsy 8/20 µs do 25 kA.

Ústav elektrotechnologie

Vedoucí ústavu: doc. Ing. Petr Bača, Ph.D., E-mail: baca@feec.vutbr.cz, Phone: 541146188

 • Diagnostika defektů solárních článků.
 • Diagnostika vlastností fotovoltaických panelů.
 • Analýza příčin poškození funkčnosti fotovoltaických panelů a systémů.
 • Diagnostika akumulátorů, analýza příčin konce života.
 • Kapacitní a životnostní testy olověných/alkalických akumulátorů.
 • Elektrochemické analýzy materiálů a jejich vlastností, výzkum materiálů pro elektrochemické zdroje proudu
 • Vývoj a výzkum koncentrátorových fotovoltaických systémů.
 • Depozice tenkých vrstev metodou magnetronového naprašování vč. reaktivní přípravy oxidových a nitridových vrstev na různých substrátech
 • Školení a konzultace z oblasti výroby neosazených desek s plošnými spoji.
 • Školení a konzultace z oblasti montáže součástek THT-zástrčných a SMT-povrchově montovaných, testování pájitelnosti součástek.
 • Měření a optimalizace teplotních profilů u pájecích zařízení pomocí profiloměru SLIM KIC 2000, konzultace defektů.
 • Mikrovýbrusy DPS a pájených spojů, analýza defektů.
 • Výuka návrhových systémů pro tvorbu desek plošných spojů (PADs, OrCAD, BluePrint).
 • Tvorba schémat DPS, export podkladů pro výrobu DPS, dokumentační balíky DPS.
 • Tvotba 3D objemových modelů a matematicko fyzikálních analýz pomocí metod konečných prvků MKP a konečných objemů MKO.
 • Školení a konzultace v oblasti systémů: AutoCAD, SolidWorks, PDM (Řízení a správa podnikových dat).
 • Studium polarizačních jevů v tuhých a kapalných dielektrikách - interpretace dielektrických spekter, relaxačních polarizačních mechanismů.
 • Dielektrická relaxační spektroskopie ve frekvenční oblasti - měření složek komplexní permitivity, ztrátového činitele (20 Hz - 30 MHz), stanovení elektrické pevnosti (při kmitočtu 50 Hz).
 • Dielektrická relaxační spektroskopie v časové oblasti - měření absorpčních a resorpčních proudů (až do 1.10-15 A), stanovení vnitřní a povrchové rezistivity.
 • Působení provozních a klimatických činitelů na vlastnosti materiálů - napětí: 2 kV, relativní vlhkost v teplotním rozsahu: 5 - 95 %, 0 - 95 °C, teplota: -45 - 350 °C, UV záření: 50 000 µW/cm².
 • Degradační zkoušky elektroizolačních materiálů - elektrické střídavé, stejnosměrné a pulzní namáhání do 5 kV, tepelné namáhání do teplot 1 200 °C, kombinované namáhání (teplota, napětí, rel. vlhkost, UV záření).
 • Stanovení neelektrických veličin materiálů - měření viskozity kapalných materiálů v teplotní závislosti (0,3 mPa -10 Pa).

Ústav fyziky

Vedoucí ústavu: prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc., E-mail: grmela@feec.vutbr.cz, Tel.: 541143279

 • Nedestruktivní šumová diagnostika polovodičových materiálů i součástek, sledování indikátorů určujících jakost zkoumaných vzorků, v současnosti převážně fotovoltaických článků a panelů.
 • Návrh optimalizaci technologie výroby tenkovrstvových a tlustovrstvových rezistorů z hlediska jejich životnosti, testování pomocí indexu nelinearity, šumu a intermodulačního signálu při využití elektro-ultrazvukové spektroskopie.
 • Výzkum struktur defektů v kompozitních materiálech na bázi hliníku a hořčíku pomocí elektrouztrazvukové spektroskopie a nelineárních jevů při ozáření ultrazvukem.
 • Sledování vzniku a lokalizace trhlin v polymerních a cementových kompozitech a horninách, při mechanickém zatěžování, pomocí elektromagnetické a akustické emise.
 • Výzkum životnosti a optimalizace technologie keramických kondenzátorů.
 • Analýza a optimalizace poměru signál/šum QCM senzorů pro detekci chemických a biologických látek včetně zvýšení jejich detektivity.
 • Analýza a optimalizace poměru signál/šum senzorů záření na bázi CdTe a zvýšení jejich detektivity.
 • Studium povrchů materiálů a struktur s využitím AFM a SNOM mikroskopu včetně sledování lokálních vlastností na mikroskopické úrovni při optickém buzení včetně charakterizace s využitím elektroluminiscence.
 • Sledování vybraných parametrů solárních panelů a článků z krátkodobého a střednědobého hlediska včetně vývoje experimentálních zařízení.
 • Diagnostika kvality struktur (lokální a objemové defekty, kontakty) a studium vlastností struktur při provozu v extrémních teplotních podmínkách. Vytvoření modelu součástek a návrh optimalizace jejich parametrů.
 • Návrh a aplikace mikro a nanosenzorů fyzikálních a chemických parametrů.
 • Návrh optických metod a zařízení pro zjišťování kvality potravin.

Ústav jazyků

Vedoucí ústavu: doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D., E-mail: krhutova@feec.vutbr.cz, Tel.: 541146040

Ústav matematiky

Vedoucí ústavu: doc. RNDr. Zdeněk Šmarda, CSc., E-mail: smarda@feec.vutbr.cz, Tel.: 541143217

 • Řešení diferenciálních systémů s pamětí i bez paměti.
 • Zpětné vazby v systému, oscilace, neoscilátorická řešení systému.
 • Vzorkování diferenciálních systémů.
 • Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách.
 • Řiditelnosti systémů se zpětnou vazbou.
 • Kauzální a spatio-temporální topologické struktury v modelování paralelních procesů.
 • Topologické algoritmy digitálního zpracování informace.
 • Analýza a parciálně-metrické vlastnosti informačních struktur.
 • Aplikace diferenciálních a integrálních operátorů na konstrukce multiautomatů.
 • Multistruktury preferenčních relací v modelování rozhodovacích procesů.
 • Asymptotické chování řešení singulárních diferenciálních a integrodiferenciálních rovnic.
 • Konstrukce algoritmů řešení singulárních počátečních problémů.
 • Fuzzy struktury, systémy preferenčních relací.

Ústav mikroelektroniky

Vedoucí ústavu: doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D., E-mail: haze@feec.vutbr.cz, Tel.: 541146102

 • Charakterizace polovodičových struktur a součástek na čipech.
 • Testování čipů integrovaných obvodů.
 • Elektrochemická impedanční spektroskopie - charakterizace vodivostních čidel.
 • Výroba a charakterizace elektrochemických mikroelektrod.
 • Charakterizace elektrochemických elektrod.
 • Metody měření s chemickými senzory, přístroje pro měření.
 • Technologické a konstrukční řešení chemických senzorů, biosenzorů a senzorů plynů, návrh planárních mikroelektrod, tenké membrány, nanoporézní membrány.
 • Senzorické systémy (i bezdrátové) pro monitorování prostředí (vnitřní i venkovní) - fyzikální i chemické senzory.
 • Mikrofluidní systémy s detektory.
 • Realizace přístrojů pro fluorescenční senzory.
 • Analýza rastrovacím elektronovým mikroskopem.
 • Nanolitografie v blízkém poli.
 • Syntéza nanokrystalických materiálů – paramagnetické nanočástice, kvantové tečky, nanokrystaly polovodivých oxidů kovů.
 • Spin-coating koloidních a organických roztoků.
 • Techniky vytváření vertikálně uspořádaných nanodrátů nebo nanotrubek z kovů i jejich oxidů.
 • Nanoporézní membrány a masky.
 • Funcionalizace povrchů mikroelektrod anorganickými nanočásticemi nebo biomolekulami.
 • Zvyšování povrchů mikroelektrod až 100 krát pomocí nanostruktur.
 • Návrh a realizace funkčních vzorků termodynamických a elektrochemických senzorů využívajících voltametrických metod a jejich řídicích obvodů podle druhu aplikace.
 • Konzultace v oblasti termodynamické a elektrochemické senzoriky včetně měření energie teplotních toků.
 • Návrh a realizace řízení procesů (regulace) s využitím výhod termodynamické senzoriky.
 • Jednoduchá mikrokalorimetrie s využitím výhod termodynamické senzoriky.
 • Elektrochemická měření využívající voltametrických metod.
 • Vývoj v oblasti vrstvových technologií, návrh a realizace funkčních vzorků hybridních integrovaných obvodů.
 • Laboratorní bezolovnaté pájení SMT desek přetavením a v parách.
 • Napařování tenkých vrstev vybraných materiálů.
 • Životnostní zkoušky v teplotní komoře.
 • Montáž a kontrola polovodičových součástek a holých čipů včetně pouzdření, technologie Wire bonding a Flip Chip, osazování a pájení BGA pouzder.
 • Konzultace v oblasti bezolovnatého pájení a hybridních integrovaných obvodů.
 • Testování solárních článků a modulů, konzultace aplikací solárních článků.
 • Návrh, specifikace, vývoj a testování embedded aplikací.
 • Implementace algoritmů neuronových sítí.
 • Bezpečnost a zabezpečení průmyslových systémů.
 • Vývoj databázových a Internetových aplikací.
 • Monitorování systémů napájení vozidel s elektrickým pohonem.
 • Metodika návrhu integrovaných obvodů pracujících ve smíšeném módu.
 • Modelování a simulace navržených obvodových řešení na tranzistorové úrovni, RTL úrovni apod.
 • Realizace funkčních vzorků v podobě integrovaného obvodu.

Ústav radioelektroniky

Vedoucí ústavu: doc. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D., E-mail: kratot@feec.vutbr.cz, Tel.: 541146538

 • Výzkum a vývoj v oblasti bezdrátových komunikačních systémů a jejich komponentů - družicová komunikace, optická komunikace (bezdrátové optické spoje), bezdrátová mobilní komunikace (GSM, UMTS, ZigBee, Bluetooth).
 • Modelování a simulace rádiových mobilních systémů.
 • Vyšetřování koexistence rádiových mobilních systémů.
 • Vývoj antén.
 • Vývoj pasivních a aktivních mikrovlnných obvodů.
 • Numerická analýza elektromagnetických polí.
 • Elektromagnetická kompatibilita.
 • Radiolokace a radionavigace.
 • Vývoj aplikací rádiové identifikace (RFID).
 • Kognitivní a softwarové rádio.
 • Digitální technika a videotechnika.
 • Číslicové zpracování komunikačních a řečových signálů.
 • Analogové a číslicové obvody, FPGA.
 • Vývoj zakázkového software a firmware.
 • Aplikace mikrokontrolerů a vestavných (embedded) systémů.

Ústav telekomunikací

Vedoucí ústavu: doc. Ing. Jiří Mišurec, CSc., E-mail: misurec@feec.vutbr.cz, Tel.: 541146984

 • Řešení kryptografického zabezpečení komunikačních a informačních systémů, datových sítí a ochrana dat, zabezpečení elektronických archivů.
 • Návrh pokročilých sofistikovaných telematických systémů v dopravě.
 • Vývoj a implementace algoritmů číslicového zpracování řečových a hudebních signálů pro telekomunikační a multimediální aplikace, embedded systémy pro zpracování zvukových signálů a realizace software pro tyto systémy.
 • Komunikační systémy pro krizové řízení měst a obcí (např. monitorování znečištění ovzduší a sněhové zátěže střech), zemědělskou činnost (např. monitorování retence půdy, sesuvy půdy).
 • Vývoj elektronických přístrojů pro zdravotnictví, přenos a zpracování dat z medicínských zařízení, vývoj a implementace algoritmů pro zpracování a analýzu bio-medických signálů (NMR a CT tomografických a ultrazvukových) a vytváření 3D modelů částí lidského těla pro diagnostické a chirurgické účely.
 • Výzkum a vývoj telemetrických systémů, systémů pro dálkový sběr dat. Systémy pro bezdrátové senzorové sítě, návrhy senzorových sítí, datových sítí pro sběr dat a řízení v průmyslu (smart grids pro energetiku vodárenství, doprava atd.).
 • Návrh a optimalizace algoritmů číslicového zpracování signálů (číslicových filtrů, detekce signálů, spektrální analýzy, atd.), implementace algoritmů číslicového zpracování signálů v signálových procesorech i mikrokontrolérech.
 • Návrh číslicově řízených obvodů a systémů (komunikace s převodníky, číslicově řízené diferenční zesilovače proudu a napětí, číslicově řízené funkční generátory proudu).
 • Návrh optických sítí, využití optických sítí v průmyslových aplikacích, měření a monitoring optických sítí.
 • Výzkum a návrh systémů pro zpracování řeči a obrazu, zabezpečená archivace multimediálních systémů, vyhodnocování emocí v řeči a v obličeji s využitím genetického programování.
 • Identifikace a analýza zdrojů hluku, analýza a syntéza zvukových polí fyzikálními a percepčními metodami, analýza akustiky poslechových prostorů.

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky

Vedoucí ústavu: doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., E-mail: fialap@feec.vutbr.cz, Tel.: 541146280

 • Numerické modelování fyzikálních dějů.
 • Numerické modelování šíření světla.
 • Základní výzkum v oblasti numerických modelů elementárních částí hmoty.
 • Zpracování složitých numerických úloh na gridovém počítači.
 • Zpracování širokopásmových signálů (šumová spektroskopie).
 • Měření v bezodrazové komoře v rozsahu 0,5-10 GHz.
 • Nízkoúrovňová měření rozličných fyzikálních veličin.
 • Speciální aplikace metamateriálových struktur.
 • Diagnostika velmi rychlých dějů.
 • Výzkumu v oblasti speciálních měřicích metod jednorázových dějů.
 • Zpracování obrazů (potlačení šumu, segmentace, klasifikace, registrace).
 • Vývoj zdrojů světla specifických spektrálních charakteristik.
 • Vývoj metod elektrické impedanční tomografie.
 • Výzkum nových technik nukleární magnetické rezonance.
 • Výzkum a vývoj detekce výbojové aktivity ve výkonových olejových transformátorech.
 • Řešení problémů výzkumu v oblasti diagnostiky a měření jevů v energetických sítích a zařízeních.
 • Výzkum a vývoj speciálních spínacích zdrojů.
 • Výzkum a vývoj kryogenních zařízení a technik pro uchování vzorků.
 • Výzkum technik elektronové mikroskopie se zaměřením na nedestruktivní zobrazování biologických materiálů.
 • Výzkumu v oblasti nedestruktivních měřicích metod snímání rychlosti proudění tekutin.
 • Výzkum heterogenních struktur pro aplikaci například v bezpečnostním programu nebo ve speciálních zdrojích elektrické energie v oblasti nanomateriálového inženýrství

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky

Vedoucí ústavu: Ing. Ondřej Vítek, Ph.D., E-mail: viteko@feec.vutbr.cz, Tel.: 541146701

 • Návrhy elektromotorů, elektromagnetů, elektromechanických aktuátorů a dalších elektromechanických soustav
 • Analýza elektromotorů a dalších elektromechanických systémů metodou konečných prvků (magnetické pole, tepelné analýzy, pevnostní výpočty)
 • Kompletní typové zkoušky elektrických strojů
 • Spínané zdroje pro napájení a pro speciální aplikace od 1 W do 1 MW
 • Průmyslová výkonová elektronika (technika pulzních měničů)
 • Využití nejmodernějších spínacích prvků ve výkonové elektronice (SiC MOSFET, SiC diody)
 • Měniče pro elektrické pohony (ASM, PMSM, SRM a další typy motorů)
 • Trakční pohony a rychlonabíječe pro elektromobily
 • Číslicové řízení a návrh algoritmů řízení elektrických pohonů, spínaných zdrojů a dalších výkonových soustav
 • Matematické modely a simulace dynamických soustav a algoritmů jejich zpětnovazebního řízení
 • Výkresová dokumentace, 3D modelování a vizualizace fyzikálních objektů za použití CAD systémů
 • Teplotní analýza výkonových systémů pomocí termokamer
 • Elektrické přístroje - analýza elektromagnetických a tepelných jevů elektrického oblouku
 • Fyzika elektrického oblouku
 • Typové zkoušky spínacích a jistících přístrojů

 
Δ  Nahoru