logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Výběrové a přijímací řízení

Výběrové řízení


Rozhodnutí o konečném výběru uchazeče na pozici
VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR v oblasti synchronních strojů spouštěných ze sítě
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
v rámci výběrových řízení konaných dne 14. 5. 2018

Více informací ...

Zapsáno 16.5.2018


 

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst akademických pracovníků - profesora a odborného asistenta pro Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně.

 1. Profesor, úvazek 4 hod. týdně (10 %) se znalostmi z oboru molekulární biologie, farmakognozie a fluorescenční mikroskopie
 2. Odborný asistent, úvazek 40 hod. týdně (100 %) se znalostmi z oboru chemoinformatiky, počítačového návrhu léčiv a farmakoforového modelování

U obou míst požadujeme:

 • univerzitní vzdělání v oboru biomedicínského inženýrství, bioinformatiky, farmacie nebo v příbuzných oborech,
 • vědecká hodnost Ph.D. nebo CSc.,
 • doložená významná publikační činnost v oboru v impaktovaných časopisech,
 • schopnost tvůrčí pedagogické a výzkumné práce na univerzitě,
 • zkušenosti s univerzitní výukou studentů,
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni.

Termín pro podání přihlášek: 15. 6. 2018


Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, popisem výzkumných zájmů (1 str. A4), popisem konceptu výuky (1 str. A4), přehledem publikační činnosti a kopiemi dokladů o vzdělání. Všechny dokumenty mohou být v českém nebo anglickém jazyce. Přihlášky přijímá Personální oddělení FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, 61600 Brno Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

Zapsáno 14.5.2018


 

logo EU MSMT

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK JUNIOR v oblasti vibrodiagnostiky MEMS struktur
(projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)

Pracoviště: Ústav automatizace a měřicí techniky

Popis pracovní pozice:

Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu na pracovišti elektroniky a informatiky na Univerzitě v Southamptonu v Anglii. Výzkumaný pracovník bude pod vedením prof. Beebyho.

Náplní pracovní pozice bude měření, zpracování dat, simulace a modelování vlivu mechanických vibrací a rázu na MEMS struktury. K výkonu vlastní vědecké práce patří publikace VaV výsledků (např. v časopisech v oblasti snímačů, jako Sensors and Actuators A: Physical, IEEE Sensors Journal, Measurement Science and Technology) a zapojení se do národních či mezinárodních výzkumných projektů apod. Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a účast na konferenci či obdobné akci.

Kvalifikační požadavky:

 • aktivní Ph.D. studium v instituci se sídlem na území ČR nebo max. 7 let od udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED)
 • oborové zaměření na technickou kybernetiku a zpracování signálů v oblasti měřicí techniky
 • min 10 měsíců na inženýrské pozici v anglicky mluvící zemi
 • pokročilá znalost programování v LabVIEW a DIAdem
 • výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu
 • pokročilá znalost anglického jazyka (min FCE nebo ekvivalent)

Nabízíme:

 • zajímavou práci v oblasti výzkumu vlivu mechanických vibrací a rázů na MEMS struktury, dlouhodobý zahraniční pobyt
 • vysoce profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí
 • smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, částečný pracovní úvazek

Předpokládaný nástup: červenec 2018

Povinné doložit:

 • strukturovaný profesní životopis (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity a citačního ohlasu, realizovaných výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností apod.
 • kopie dokladů o dosazeném vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace, u Ph.D. studenta potvrzení o studiu),
 • doporučení školitele v případě Ph.D. studenta (podepsané)

Termín pro podání přihlášek: 27. 5. 2018


Písemné přihlášky přijímá: Personální oddělení FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, 61600 Brno Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

Bližší informace: Alice Navrátilová (navratilovaal@feec.vutbr.cz; +420 54114 6358)

Zapsáno 11.5.2018


 

logo EU MSMT

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SENIOR v oblasti počítačového vidění a strojového učení
(projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)

Pracoviště: Ústav automatizace a měřicí techniky

Popis pracovní pozice:

Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu Computer Vision Lab na TU Wien Faculty of Informatics vedeného prof. R. Sablatnikem zaměřeného na výzkum v oblastech Object Recognition, Document Analysis, Video Analysis a 3D Vision. Náplní pracovní pozice bude výzkum, návrh, implementace a publikace metod rozpoznávání objektu (zejména Large Scale a Content-Based) s využitím strojového učení aplikovaného v počítačovém a strojovém vidění, včetně metod extrakce příznaků pro adaptivní nástroje klasifikace učení s i bez učitele.

K výkonu vlastní vědecké práce patří publikace VaV výsledků (např. v v časopisech v oblasti počítačového vidění, strojového učení, rozpoznávání a rozpoznávání vzoru jako International Journal of Machine Learning and Cybernetics, Computer Vision and Image Understanding , Pattern Recognition Letters, apod.) a zapojení se do národních či mezinárodních výzkumných projektů apod.

Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a účast na mezinárodní konferenci, workshopu či semináři.

Kvalifikační požadavky:

 • min 7 let od udělení titulu Ph.D., či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED)
 • min 3 publikační výstupy během posledních 5 let, evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus, ERIH PLUS, typ „article, book, book chapter, letter, review“
 • H-index 5 či vyšší
 • podíl na min 3 mezinárodních/národních grantech za posledních 5 let, na pozici řešitele/spoluřešitele, mimo interní granty instituce
 • min 5 publikačních výstupů za posledních 5 let, na mezinárodních konferencích (indexovaných v databázi Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus) z oblasti počítačového vidění a strojového učení
 • aplikační výstupy ve formě patentů, funkčních vzorků, software nebo ověřených technologií
 • oborové zaměření na technickou kybernetiku a zkušenosti s vývojem aplikací strojového vnímání a počítačového vidění využívajících metod strojového učení a dobrá znalost implementačních nástrojů (min RapidMiner, Matlab a Halcon)
 • členství v technických či programových komisích mezinárodních konferencí
 • pokročilá znalost anglického jazyka (min FCE nebo ekvivalent)

Nabízíme:

 • práci v oblasti výzkumu algoritmů a metod strojového učení v počítačovém vidění a strojovém vnímání, dlouhodobý zahraniční pobyt
 • profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí
 • smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, částečný pracovní úvazek

Předpokládaný nástup: srpen 2018

Povinné doložit:

 • strukturovaný profesní životopis (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity a citačního ohlasu, realizovaných výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností, H-index apod.
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace)
 • podíl na řešení národních/mezinárodních grantů za posledních 5 let

Termín pro podání přihlášek: 15. 6. 2018


Písemné přihlášky přijímá: Personální oddělení FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, 61600 Brno Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

Bližší informace: Alice Navrátilová (navratilovaal@feec.vutbr.cz; +420 54114 6358)

Zapsáno 11.5.2018


 

logo EU MSMT

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR v oblasti analýzy a zpracování signálu EKG
(projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)

Pracoviště: Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně / Universitat Politecnica de Valencia

Popis pracovní pozice:

Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu se zaměřením na zpracování a analýzu signálu EKG, především na oblasti předzpracování dat a klasifikace kardiovaskulárních chorob s využitím umělé inteligence. Náplní pracovní pozice bude výzkum a vývoj v oblasti optimalizace procesu předzpracování pro analýzu EKG a efektivního využití umělé inteligence pro klasifikaci dat z 12 svodového EKG, především pro detekci atriální fibrilace. K výkonu vlastní vědecké práce patří publikace VaV výsledků, spolupráce se zahraničními výzkumnými týmy a zapojení se do národních či mezinárodních výzkumných projektů. Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a účast na konferenci či obdobné akci.

Kvalifikační požadavky:

 • Aktivní Ph.D. studium v instituci se sídlem na území ČR nebo pracovník do 7 let od udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED).
 • Oborové zaměření na elektrotechniku a automatizaci v oblasti zpracování biomedicínských dat (signál EKG).
 • Publikační výstupy, aktivní účast na odborných konferencích.
 • Výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu.
 • Pokročilá znalost anglického jazyka.
 • Předchozí zkušenosti s oblastí zpracování a analýzy EKG.
 • Pokročilá znalost programovacího prostředí MATLAB, případně dalších (Python, R).

Nabízíme:

 • Zajímavou práci a výzkum a vývoj v oblasti zpracování a analýzy signálu, dlouhodobý zahraniční pobyt.
 • Vysoce profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí.
 • Smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, částečný pracovní úvazek.

Předpokládaný nástup: červenec 2018

Povinné doložit:

 • Strukturovaný profesní životopis (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity a citačního ohlasu, realizovaných výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností apod.
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace, u Ph.D. studenta potvrzení o studiu).
 • Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta (podepsané).

Termín pro podání přihlášek: do 24. 5. 2018


Písemné přihlášky přijímá: Personální oddělení FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, 61600 Brno Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

Bližší informace: Alice Navrátilová (navratilovaal@feec.vutbr.cz; +420 54114 6358)

Zapsáno 9.5.2018


 

logo EU MSMT

Dean of Faculty of Electrical Engineering, Brno University of Technology, hereby invites excellent scientists to apply for a SENIOR RESEARCHER position in mathematics
(project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)

Description:

The Senior Researcher position is open in the field of mathematics.

The research include:

 • investigation of stochastic systems with the state dependent noise and decaying coefficients.

The successful candidate should demonstrate his/her excellence in

 • the area of stabilization of difference equations, particularly stabilization of equilibrium and 2-cycle points by bounded non-decaying noise with different types of distribution
 • the area of discretization of stochastic differential equations with several noises and the systems of such equations
 • the area of computing simulation

Qualification:

 • Full professor for at least 5 years.
 • Publication record: at least ten publications with IF within the last 5 years, registered in Thomson Reuters Web of Science, Scopus or ERIH PLUS databases.
 • Min H-index value 10 (Web of Science or Scopus).
 • Principal investigator or co-investigator of at least one international or national grant within the last 5 years.
 • Working experience of at least 2 of the last 3 years in the field of research, outside the Czech Republic and with workload of at least 0.5 FTE.
 • Excellent communication skills and the ability to collaborate in an interdisciplinary team.
 • Expertise in the field of stochastic systems.

We offer the opportunity to gain:

 • Diverse and challenging work in excellent research environment.
 • A highly professional team and pleasant working environment.
 • An inspiring, internationalised environment.
 • A possible tenure track with an initial appointment for fixed term.

Anticipated start date: September 2018

Application shoud include:

 • A professional CV (signed) including a summary of work experience, publication activity and citations, list of research products, H-index, participation in research grants, international
 • collaboration, etc.
 • Document(s) proving activities outside the Czech Republic for two years in the last three years (or declaration).
 • Diploma (or recognition) copy.
 • Contact information of at least three referees.

The submission date: June 15, 2018.


Contact for submitting the application: HR and Legal Department FEEC BUT, Technická 3058/10, 61600 Brno, Czech Republic Mrs. Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

A review of applications will commence immediately after the deadline.

Further information and initial enquiries: Mrs. Alice Navrátilová (navratilovaal@feec.vutbr.cz; +420 54114 6358)

Zapsáno 9.5.2018


 

logo EU MSMT

Dean of Faculty of Electrical Engineering, Brno University of Technology, hereby invites excellent scientists to apply for a POST-DOC RESEARCHER position in ultra-high speed wireless communication technologies
(project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)

Description:

The Post-Doc Researcher position is open in the field of ultra-high speed wireless communication technologies working in the frequency band 28 GHz and higher (mmWave). The research includes the analytical modelling and experimental verification of different aspects of radio signal propagation in mmWave systems. The Post-Doc Researcher will be closely cooperating with the team at Department of Telecommunications, FEEC BUT and jointly investigating the applicability of mmWave technologies in various industrial IoT as well as urban IoT scenarios.

The successful candidate should demonstrate his/her excellence in the domain of wireless communication technologies with the strong focus on analytical modelling, simulation and experimental research of mmWave signal propagation.

Qualification:

 • A Ph.D. degree or an equivalent (ISCED 8) awarded within the last seven years.
 • Publication record: altogether at least 10 publication outputs, at least 2 publications* within the last 3 years registered in Thomson Reuters Web of Science or Scopus databases.
 • (*accepted publication types: articles, books, book chapters, letters or reviews).
 • The applicant must be the principal author of at least 3 publications.
 • Involvement in at least one international or national grant within the last 5 years.
 • Working experience of at least 2 of the last 3 years in the field of research, outside the Czech Republic and with workload of at least 0.5 FTE.
 • Excellent communication skills and the ability to collaborate in an interdisciplinary team.
 • Expertise in the field of analytical modelling, simulation and experimental research of ultra-high speed wireless communication technologies working in the frequency band 28 GHz and higher (mmWave)
 • Strong knowledge of 3GPP standards and requirements related to the mmWave technologies

We offer the opportunity to gain:

 • Diverse and challenging work in excellent research environment.
 • A highly professional team and pleasant working environment.
 • An inspiring, internationalised environment.
 • A possible tenure track with an initial appointment for fixed term.

Anticipated start date: July 2018

The application should include:

 • A professional CV including a summary of work experience, publication activity and citations, H-index, list of research products, involvement in research grants, international experience, etc.
 • Document(s) proving activities outside the Czech Republic for at least two years within the last three years.
 • Ph.D. diploma (or recognition) copy
 • Contact information of at least three referees.

The submission date: May 24,2018.


Contact for submitting the application: HR and Legal Department FEEC BUT, Technická 3058/10, 61600 Brno, Czech Republic Mrs. Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

A review of applications will commence immediately after the deadline.

Further information and initial enquiries: Mrs. Alice Navrátilová (navratilovaal@feec.vutbr.cz; +420 54114 6358)

Zapsáno 9.5.2018


 

logo EU MSMT

Dean of Faculty of Electrical Engineering, Brno University of Technology, hereby invites excellent scientists to apply for a POST-DOC RESEARCHER position in the field of electric machines
(project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)

Description:

The Post-Doc Researcher position is open in the field of electric machines. The research includes research in the field of electric machines. In particular, performing electromagnetic calculations, modeling, optimization of these machines and publishing activities. The successful candidate should demonstrate his/her excellence in research of electrical machines for the traction applications: construction, design and optimization.

Qualification:

 • A Ph.D. degree or an equivalent (ISCED 8) awarded within the last seven years.
 • Publication record - altogether least 5 publication outputs in the field of electric machines, at least 2 publications within the last three years, registered in Thomson Reuters, Web of Science or Scopus databases (*accepted publication types: articles, books, book chapters, letters or reviews).
 • H-index min. 4 (Scopus or WoS).
 • Working experience of at least 2 of the last 3 years in the field of research, outside the Czech Republic and with workload of at least 0.5 FTE.
 • Excellent communication skills and an ability to collaborate in the interdisciplinary team.
 • Knowledge of software MATLAB, Solidworks (or other CAD system), FEM software for electromagnetic calculations.

We offer the opportunity to gain:

 • Diverse and challenging work in an excellent research environment.
 • A highly professional team and pleasant working environment.
 • An inspiring, internationalized environment.
 • Possible tenure track with an initial appointment for fixed term.

Anticipated start date: July 2018

The application should include:

 • A professional CV (signed) including a summary of work experience, publication activity and citations, H-index, list of research products, involvement in research grants, international experience, etc.
 • Document(s) proving activities outside the Czech Republic for at least two years in the last three years.
 • Ph.D. diploma (or recognition) copy.
 • Contact information on at least three referees.

The submission date: May 30, 2018


Contact for submitting the application: HR and Legal Department FEEC BUT, Technická 3058/10, 61600 Brno, Czech Republic Mrs. Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

A review of applications will commence immediately after the deadline.

Further information and initial enquiries: Mrs. Alice Navrátilová (navratilovaal@feec.vutbr.cz; +420 54114 6358)

Zapsáno 2.5.2018


 

Rozhodnutí o konečném výběru a pořadí uchazečů na pozice
VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH PRACOVNÍKŮ
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
v rámci výběrových řízení konaných dne 27. 4. 2018

Více informací ...

Zapsáno 30.4.2018


 

Sdělení o počtu uchazečů přihlášených do výběrových řízení na obsazení pozic
VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH PRACOVNÍKŮ
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 27.4.2018


 

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice asistent znalostního transferu pro projekt Aplikace programů a korelací pro výpočet krize varu v jaderných reaktorech řešený na Ústavu elektroenergetiky ve spolupráci s firmou TES, s.r.o. Náplní práce asistenta znalostního transferu bude pracovní činnost v oblasti výpočtů krize varu v jaderných reaktorech.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání technického směru (elektro, strojní, jaderné nebo chemické inženýrství)
 • Orientace v problematice termo-hydraulických výpočtů aktivní zóny
 • Orientace v souvislosti teplotních polí a neutronové fyziky
 • Zkušenosti s programem RELAP (nebo obdobným) a mikrokódem typu FEMAXI (nebo obdobným) výhodou
 • Znalost subkanálového kódu (COBRA, THINC, FLICA apod.) výhodou
 • Zkušenost se zpracováním experimentálních dat
 • Prokazatelná znalost anglického na pokročilé úrovni a ruského jazyka alespoň na úrovni začátečník, další jazyk výhodou

Nabízíme:

 • práci na plný pracovní úvazek,
 • pružnou pracovní dobu,
 • zázemí významné stabilní instituce.

Předpokládaný nástup: 1. 6. 2018

Termín pro podání přihlášek: 28.5.2017


Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání a přehledem publikační činnosti přijímá: Personální oddělení FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, 61600 Brno Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

Zapsáno 27.4.2018


 

Příjímací řízení

V současné době žádné neprobíhá.


 
Δ  Nahoru