logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Historie a současnost

Současnost fakulty

Fakulta v současné době prochází obdobím velkých změn, a to hned v několika důležitých oblastech. Z hlediska studia se musí potýkat s negativním demografickým vývojem populace v České republice, kdy počet absolventů gymnázií a středních odborných škol a učilišť neustále klesá. Tento trend trvá již několik let a bude trvat minimálně do roku 2016. Současně s nepříznivým demografickým vývojem je nutné brát v potaz i nepříliš vysoký zájem o studium technicky zaměřených oborů a na poměry České republiky vysoký počet vysokých škol, a to nejen veřejných, ale také soukromých. Všechny uvedené faktory jsou pro fakultu velkou výzvou z hlediska propagace oborů studia a udržení si stabilního počtu posluchačů, a to i přes neustále se snižující se rozpočty vysokých škol ze strany MŠMT. Proto jsme velmi potěšeni, že se vize v oblasti vzdělávání daří naplňovat i přes uvedené nepříjemné okolnosti.

V oblasti výzkumu a vývoje je fakulta velmi úspěšnou institucí, kde se jí daří přicházet s velmi inovativními výstupy vědeckého bádání, které jsou oceňovány i na mezinárodních fórech a v rámci mezinárodních projektů a konsorcií. Výzkumné týmy složené ze zaměstnanců fakulty i nadaných studentů, pracují na celé řadě projektů financovaných jak z tuzemských státních i privátních zdrojů, tak i z významných evropských i zámořských institucí. V rámci projektů operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) na fakultě úspěšně proběhlo vybudování dvou regionálních výzkumných center a jednoho centra excelence. Centrum SIX (Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů) se soustřeďuje na výzkum a vývoj komunikačních a informačních systémů a jejich komponentů, provozovaných v perspektivních kmitočtových pásmech. Naopak centrum CVVOZE (Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie) svými odbornými kapacitami a vybavením pokrývá celé spektrum disciplín v oblasti elektrotechniky (elektrochemie, elektromechanika, elektrotechnologie, elektroenergetika) zejména, ale ne výhradně, ve vazbě na aktuální téma obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivního využívání ve výrobě, dopravě a energetice. Nejdůležitějším počinem je však spoluúčast fakulty na vědeckém centru excelence CEITEC (Středoevropský technologický institut), které propojuje výzkum v oblastech jak živých věd (medicína, veterinární medicína, biologie a přírodní vědy), tak věd neživých (mikro- a nanotechnologie a moderní pokročilé materiály). CEITEC má ambici stát se špičkových centrem vědy na celosvětové úrovni.

Nelze opomenout i úspěšné dokončení dislokace fakulty v jeden kompaktní celek, v kampusu na ulici Technická, který byl dokončen v roce 2013. Fakulta tak nyní sídlí na adresách Technická 8 (Ústav fyziky a Ústav matematiky), Technická 10 (děkanát, Ústav mikroelektroniky, Ústav elektrotechnologie a Ústav jazyků) a Technická 12 (Ústav telekomunikací, Ústav radioelektroniky, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, Ústav automatizace a měřicí techniky a Ústav biomedicínského inženýrství Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky a Ústav elektroenergetiky).

Věříme, že fakulta bude v těchto nesporných úspěších i nadále pokračovat a bude tak naplňovat svou vizi moderní vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce pro 21. století.

Historie fakulty

Vysoké učení technické v Brně (VUT) je druhou největší a druhou nejstarší technickou univerzitou v České republice. Univerzita byla založena v roce 1849 a byla zaměřena na obory technické, zemědělské a obchodní. Vyučovacím jazykem byla čeština a němčina. V důsledku politických a národnostních sporů zde však český vyučovací jazyk postupně zanikl, a proto byla v roce 1899 otevřena v Brně Česká vysoká škola technická, která se po I. světové válce a vzniku Československé republiky spojila s Německou vysokou školou technickou (původně dvojjazyčná) a vznikla Vysoká škola technická v Brně, později označovaná Dr. E. Beneše podle druhého československého prezidenta. V období mezi I. a II. světovou válkou patřila tato škola mezi nejlepší technické univerzity v Evropě. Za II. světové války však byla – stejně jako všechny české vysoké školy – uzavřena, objekty školy byly využívány německými vojenskými subjekty a vybavení bylo většinou zničeno. Hned po skončení války byla činnost školy obnovena. V roce 1951 na začátku studené války byla Vysoká škola technická zrušena a její části převedeny na nově ustavenou Vojenskou technickou akademii. Civilní výuka pokračovala jen na bývalé fakultě stavební. Velmi rychle se však ukázala nezbytnost obnovení této technické univerzity, a tak se od roku 1956 škola opět postupně rozrůstala.

První elektrotechnické disciplíny byly na naší technické univerzitě vyučovány již od roku 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetická, následně transformovaná na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na naší fakultě přes 22 000 absolventů. V roce 1993 byla struktura fakulty změněna a fakulta získala název Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI). Fakulta elektrotechniky a informatiky byla třetí největší fakultou ze sedmi tehdejších fakult VUT v Brně poté, co se od začátku roku 2000 Fakulta technologická a Fakulta managementu odštěpily a ustavily novou Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.

V roce 2001 došlo na FEI VUT k řadě historických rozhodnutí v souvislosti s přípravou založení Fakulty informačních technologií (FIT) a s transformací kmenové Fakulty elektrotechniky a informatiky na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT). Organizační a hospodářské přípravy vzniku FIT a transformace FEI na FEKT byly završeny rozhodnutím rektora VUT pověřit funkcí děkanů od 1. 1. 2002 prof. Ing. Radimíra Vrbu, CSc. pro FEKT a prof. Ing. Tomáše Hrušku, CSc. pro FIT. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií se tedy datuje rovněž od 1. 1. 2002.

Podrobná historie fakulty

Přehled děkanů


 
Δ  Nahoru