logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Akademický senát

Akademický senát fakulty (AS FEKT) je jejím samosprávným zastupitelským orgánem. Jeho činnost je vymezena Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a dále Volebním a jednacím řádem AS FEKT. Postavení a funkce senátu na fakultě lze srovnat s Poslaneckou sněmovnou ČR. Jako samosprávný orgán má senát významné pravomoci, zejména

  • navrhuje jmenování děkana případně jeho odvolání z funkce,
  • schvaluje rozpočet fakulty a kontroluje jeho dodržování,
  • na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty,
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
  • na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr fakulty.

Členy AS FEKT jsou jednak akademičtí pracovníci (komora akademických pracovníků - KAP, má 12 členů, po jednom z každého ústavu), jednak studenti (studentská komora - SK, má sedm členů). Obě komory mají svého předsedu, který je zároveň místopředsedou senátu a tedy členem jeho vedení. Senát zřizuje stálé komise - volební, ekonomickou, pedagogickou a legislativní.

Kandidáty do AS FEKT navrhují a volí všichni členové akademické obce FEKT. Funkční období senátu je tříleté.

Senát tedy tvoří hlavní spojovací článek mezi vedením školy a její akademickou obcí - studenty a vyučujícími. Akademický senát FEKT se schází obvykle každý měsíc, s výjimkou prázdnin. Zasedání probíhají v zasedací místnosti děkanátu a jsou veřejně přístupná. Zápisy ze zasedání jsou po schválení vyvěšována na webu fakulty, kde jsou přístupné i ostatní dokumenty senátu.

Předpisy a směrnice


 
Δ  Top