logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Akademický senát

Řádné volby do AS FEKT pro funkční období listopad 2017 až listopad 2020

AS FEKT vyhlásil na svém zasedání dne 13.6.2017 řádné volby do AS FEKT VUT v Brně, které proběhnou na přelomu října a listopadu 2017.

Organizační pokyny pro volby do AS FEKT

Formulář pro podání návrhu kandidáta na člena AS FEKT

Kandidátní listina pro volby do AS FEKT

Protokol o průběhu a výsledcích řádných voleb do AS FEKT


Řádné volby do AS VUT pro funkční období listopad 2017 až listopad 2020

AS VUT vyhlásil na svém zasedání dne 30.6.2017 řádné volby do AS VUT v Brně.

Organizační pokyny pro volby do AS VUT

Formulář pro podání návrhu kandidáta na člena AS VUT

Kandidátní listina pro volby do AS VUT

Protokol o volbách do AS VUT


Volba kandidáta na jmenování děkanem FEKT pro funkční období únor 2018 až leden 2022

AS FEKT vyhlásil na svém zasedání dne 26. 9. 2017 volbu kandidáta na jmenování děkanem FEKT VUT v Brně.

Organizační pokyny a harmonogram volby kandidáta na jmenování děkanem FEKT

Kandidátní listina pro volby děkana


Akademický senát fakulty (AS FEKT) je jejím samosprávným zastupitelským orgánem. Jeho činnost je vymezena Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a dále Volebním a jednacím řádem AS FEKT. Postavení a funkce senátu na fakultě lze srovnat s Poslaneckou sněmovnou ČR. Jako samosprávný orgán má senát významné pravomoci, zejména

  • navrhuje jmenování děkana případně jeho odvolání z funkce,
  • schvaluje rozpočet fakulty a kontroluje jeho dodržování,
  • na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty,
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
  • na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr fakulty.

Členy AS FEKT jsou jednak akademičtí pracovníci (komora akademických pracovníků - KAP, má 12 členů, po jednom z každého ústavu), jednak studenti (studentská komora - SK, má sedm členů). Obě komory mají svého předsedu, který je zároveň místopředsedou senátu a tedy členem jeho vedení. Senát zřizuje stálé komise - volební, ekonomickou, pedagogickou a legislativní.

Kandidáty do AS FEKT navrhují a volí všichni členové akademické obce FEKT. Funkční období senátu je tříleté.

Senát tedy tvoří hlavní spojovací článek mezi vedením školy a její akademickou obcí - studenty a vyučujícími. Akademický senát FEKT se schází obvykle každý měsíc, s výjimkou prázdnin. Zasedání probíhají v zasedací místnosti děkanátu a jsou veřejně přístupná. Zápisy ze zasedání jsou po schválení vyvěšována na webu fakulty, kde jsou přístupné i ostatní dokumenty senátu.

Předpisy a směrnice


 
Δ  Nahoru