logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Akademický senát

Volba kandidáta na jmenování děkanem FEKT pro funkční období únor 2018 až leden 2022

Akademický senát FEKT VUT v Brně na řádném zasedání, které proběhlo dne 5. prosince 2017, zvolil kandidátem na jmenování děkanem FEKT pro funkční období únor 2018 až leden 2022 prof. RNDr. Vladimíra Aubrechta, CSc.

Programové prohlášení kandidáta na jmenování děkanem FEKT prof. RNDr. Vladimíra Aubrechta, CSc.


Akademický senát fakulty (AS FEKT) je jejím samosprávným zastupitelským orgánem. Jeho činnost je vymezena Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a dále Volebním a jednacím řádem AS FEKT. Postavení a funkce senátu na fakultě lze srovnat s Poslaneckou sněmovnou ČR. Jako samosprávný orgán má senát významné pravomoci, zejména

  • navrhuje jmenování děkana případně jeho odvolání z funkce,
  • schvaluje rozpočet fakulty a kontroluje jeho dodržování,
  • na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty,
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
  • na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr fakulty.

Členy AS FEKT jsou jednak akademičtí pracovníci (komora akademických pracovníků - KAP, má 12 členů, po jednom z každého ústavu), jednak studenti (studentská komora - SK, má sedm členů). Obě komory mají svého předsedu, který je zároveň místopředsedou senátu a tedy členem jeho vedení. Senát zřizuje stálé komise - volební, ekonomickou, pedagogickou a legislativní.

Kandidáty do AS FEKT navrhují a volí všichni členové akademické obce FEKT. Funkční období senátu je tříleté.

Senát tedy tvoří hlavní spojovací článek mezi vedením školy a její akademickou obcí - studenty a vyučujícími. Akademický senát FEKT se schází obvykle každý měsíc, s výjimkou prázdnin. Zasedání probíhají v zasedací místnosti děkanátu a jsou veřejně přístupná. Zápisy ze zasedání jsou po schválení vyvěšována na webu fakulty, kde jsou přístupné i ostatní dokumenty senátu.

Předpisy a směrnice


 
Δ  Nahoru