Vyhlášení soutěže
STUDENT EEICT 2014

pano-rs

Děkanka FEKT VUT v Brně prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. a děkan FIT VUT v Brně Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. společně vyhlašují již dvacátý ročník studentské soutěžní konference STUDENT EEICT 2014. Soutěž se koná pod záštitou prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., rektora VUT v Brně. Odborným garantem soutěžní konference je Českomoravská elektrotechnická asociace.

Cílem soutěže je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů obou fakult. Nejlepší práce budou ohodnoceny finančními odměnami, dary sponzorů a vítězné příspěvky z jednotlivých doktorských sekcí budou publikovány v recenzovaných odborných časopisech Electroscope - www.electroscope.zcu.cz, které jsou vedeny v seznamu Rady pro vědu, výzkum a inovace.

S technickým projektem na libovolné téma z oblasti elektrotechniky, komunikační techniky, biomedicínského inženýrství a informačních technologií se může do soutěže přihlásit každý student FEKT nebo FIT a zájemci o studium na těchto fakultách z řad středoškoláků. Středoškoláci, kteří uspějí se svým příspěvkem v soutěži, budou přijati do řádného denního studia v jakémkoli bakalářském studijním programu bez přijímacích zkoušek.

Soutěžní projekt přihlásí student do toho oboru, který nejlépe odpovídá obsahu jeho práce.

Formální požadavky na soutěžní projekt jsou uvedeny v položce menu pokyny k vypracování příspěvku. Odesláním projektu prostřednictvím webovské stránky přihlášení příspěvku se student do soutěže přihlásí. Zároveň tím dává najevo, že souhlasí s převodem autorských práv, vztahujících se k odevzdanému textu, na FEKT VUT v Brně a FIT VUT v Brně.

Soutěžní projekty projdou recenzním řízením, jehož výsledek se studenti dozví v Intranetu na webu konference, a to den po vypršení termínu pro odevzdání recenzí. Forma příspěvku musí být upravena podle požadavků recenzentů. Rovněž příspěvek pro sborník je nutno odevzdat prostřednictvím webovské stránky přihlášení příspěvku.

Autoři prací, které budou vybrány (projdou recenzním řízením) postupují do finále, jímž je obhajoba práce na konferenci STUDENT EEICT 2014. Vítězné práce budou odměněny věcnými a finančními odměnami.

Všechny termíny, které je třeba dodržet, jsou uvedeny v položce menu harmonogram soutěže.

Soutěž je řízena radou STČ, jejíž složení je uvedeno v položce menu kontaktní adresy.